Trwa nabór na nowy rok przedszkolny 2015/2016 zapraszamy dzieci już od 1 roku życia!!!!!!!
Dla rodziców
 Zapisy
 • rekrutacja dzieci trwa przez cały rok kalendarzowy,
 • dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń,
 • pierwszeństwo mają dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszcza już do „Baśniowej Krainy”,
 • liczba miejsc jest ograniczona.

Kwestionariusz do pobrania

Oferta współpracy z rodzicami

Organizacja zebrań ogólnych oraz grupowych, których celem jest m.in.

 • poinformowanie rodziców o kierunku pracy przedszkola, zadaniach wychowawczych i kształcących w bieżącym roku szkolnym i wynikającej stąd roli rodziny;
 • dokonanie sprawozdania z przeprowadzonej diagnozy dzieci i poinformowanie o przyjętym kierunku pracy z dziećmi uzdolnionymi i wymagającymi pomocy wychowawczej;
 • poinformowanie o osiągnięciach i umiejętnościach dzieci zdobytych w ciągu całego roku szkolnego.

Zajęcia otwarte dla rodziców:

 • z aktywnym uczestnictwem rodziców w zajęciach,
 • umożliwiające obserwację przez rodziców umiejętności własnego dziecka.

Zajęcia adaptacyjne, których głównym celem jest złagodzenie trudności związanych z adaptacją dziecka w przedszkolu (wspólne zabawy, rozmowy, atrakcje przygotowane dla dzieci i ich rodziców).

Rozmowy indywidualne, których celem jest:

 • pozyskanie informacji o sukcesach i kłopotach w rozwoju dziecka,
 • rozwiązywanie problemów,
 • udzielanie rad i wskazówek,
 • wymiana poglądów,
 • ujednolicenie kierunku pracy wychowawczo – dydaktycznej.

Pomoc w nawiązaniu kontaktów z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,

Współudział rodziców w organizowaniu imprez i uroczystości przedszkolnych.

Odwiedź Nas na facebooku!

Jesteś 18327 gościem na tej stronie.